Zasady i kryteria

Rekrutacja do klasy pierwszej w roku szkolnym 2018/2019

Szanowni Rodzice !

Do 13 marca 2018 r. należy złożyć wniosek zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej, dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły, a do 27 marca 2018 r. oświadczenie potwierdzenia woli przyjęcia dziecka.

Składanie wniosków kandydatów spoza Gminy Lubin odbywać się będzie wg harmonogramu.

Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji można uzyskać pod nr telefonu 76 844 93 01.

OBWÓD SZKOLNY

Do obwodu Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Siedlcach należą miejscowości: Siedlce, Czerniec, Dąbrowa Górna, Księginice, Ustronie, Zalesie, Składowice, Gola, Miroszowice.

Zasady rekrutacji

1.Do klasy pierwszej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie karty zgłoszenia dziecka.

2.Dziecko zamieszkałe poza obwodem może zostać przyjęte do pierwszej klasy na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) jedynie w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

3.W przypadku, gdy liczba wniosków, o których mowa w ust.2  jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, dzieci przyjmuje się z uwzględnieniem dodatkowych kryteriów po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.

4.Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły określonych oddziałów klasowych podejmuje dyrektor szkoły.

5.W przypadku braku wolnych miejsc do oddziału klasy pierwszej rodzice dziecka, które nie zostało przyjęte, zostają poinformowani niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji.

 

Pliki do pobrania:

Uchwała na XLVII/306/2017 Rady Gminy Lubin z dnia 23 marca 2017 roku - zawiera kryteria punktowe

Uchwała 

Zgłoszenie dziecka do szkoły - dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły

Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły - dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły 

Oświadczenie woli

**Jesteś tutaj: **Home Kl. I szkoły podstawowej Zasady i kryteria