Świetlica

 

Przed przystąpieniem do wypełnienia wniosku prosimy o uważne zapoznanie sie z jego treścią.
Czytelnie i kompletnie wypełniony wniosek należy złożyć u wychowawcy najpóźniej do dnia     ….09.20…r.

 

KARTA ZGŁOSZENIA
o przyjecie dziecka do świetlicy
przy Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Siedlcach
w roku szkolnym 20…./20….

 

Przypominamy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół, świetlica zorganizowana jest dla uczniów, którzy musza przebywać dłużej w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców.

 

Świetlica jest czynna w godzinach 7.15 – 15.05

 

Nazwisko i imię dziecka……….…………………………
Data i miejsce urodzenia……….………………………………………..
Adres zamieszkania………………………………………………………
Klasa……………………………………………………..........
Telefon domowy…………………………………………………………..
Imię matki.……………………….tel. komórkowy....................................
Imię ojca…………………………tel. komórkowy…………………………
Inny………………………………………….

 


Czy dziecko będzie uczęszczać do świetlicy szkolnej?    TAK□      NIE□
Które z rodziców pracuje?     MAMA□         TATA□
Dziecko będzie opuszczać świetlicę: ( proszę zaznaczyć jedna odpowiedz )
□ autobusem
□ samodzielnie o godzinie………………………………………..
□ pod opieką
( proszę o wypisanie wszystkich osób upoważnionych do odbierania dziecka ze świetlicy wraz ze wskazaniem stopnia pokrewieństwa czy rodzaju znajomości))
Imię i nazwisko osoby upoważnionej Rodzaj pokrewieństwa lub znajomości Uwagi

 


  

 

PROSZĘ WYPEŁNIĆ I PODPISAĆ DRUGĄ STRONĘ KARTY

 

Inne uwagi rodziców pomocne w pracy z dzieckiem:
□ choroby, alergie, jakie?..............................................................................................................................

 

□zachowanie na co dzień, jakie?..............................................................................................................................

 

□dodatkowe wymagania, jakie?..............................................................................................................................

 

□inne…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Oświadczam, że podane informacje są zgodne z prawdą.

 

Siedlce, dnia…… września 20….. r.

 

 

 

      ………………………………………
Czytelny podpis rodzica/opiekuna

 


• Dziecko zobowiązane jest do zapoznania się z planem lekcji, jednocześnie prosimy          o wpisanie go do zeszytu, który dziecko nosi do szkoły.
• Prosimy o zapoznanie dziecka z rozkładem jazdy autobusów i zegarem.
• Informujemy, że za samowolne opuszczenie przez dziecko terenu szkoły nie ponosimy odpowiedzialności.
• Prosimy o nieprzynoszenie przez dzieci do szkoły drobnych zabawek czy drogiego sprzętu elektronicznego typu komórka, MP3 itp. Za posiadany przez dziecko telefon komórkowy (jeśli jest konieczny) odpowiada rodzic/opiekun.

 

Decyzja w sprawie przyjęcia dziecka do świetlicy:

 

a) przyjęto

 

b) nie przyjęto

 

c) inne……………………………………………………………………..

 

Siedlce, dnia ….. września 20…..r.

 

 

 

………..……………………    podpis opiekuna świetlicy

 

 

**Jesteś tutaj: **Home Świetlica